TRADUCTOR

FUTBOL PER A LA INSERCIÓ

Mitjançant el futbol es promou la inserció social d'adolescents amb comportaments conflictius i amb situació de fracas escolar. Els entrenaments s'alternen amb sessions s'habilitats socials. Els joves treballen l'autocontrol, l'assertivitat, la resolució de conflictes...

KIF-KIF

El projecte kif kif es realitza als centres escolars d'infantil, primària i secundària i pretén millorar la relació entre els alumnes del curs mitjançant l’educació en valors afavorint la convivència i l’acceptació, donant alhora eines al professorat per treballar la convivència.

Consisteix en la realització de dinàmiques i reflexions sobre la diferència, els valors i les habilitats socials dins les aules, en horari lectiu. El professorat sol·licita el projecte, que es realitza conjuntament entre l’educador i el professor.

PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Aquest projecte pretén guiar els infants i joves per a què aprenguin el camí per ser escoltats com a ciutadans actius i participatius.
Es tracta de crear un espai de participació en la proposta de millores sobre temes que els afecten directament. Periòdicament es realitzen trobades entre els joves i els educadors i a partir de les seves propostes, els participants elaboren un projecte i eleven la proposta al lloc pertinent o, en el seu cas, el duen a terme.
Dins aquest marc s’ha realitzat una discoteca infantil, un casal de joves, un vídeo de sensibilització mediambiental, una revisió dels parcs infantils de sa Pobla, una desfilada de sensibilització sobre la dictadura del cos i l'estètica...


BANC DEL TEMPS

Un banc de temps és una iniciativa on les persones intercanvien serveis, gratuitament, essent la moneda única el temps. D'aquesta manera una hora de repàs escolar té el mateix valor qu'una hora de tasca d'un arquitecte, d'un fuster, d'un massatgista o d'un cuidador d'infants...
Té per objectiu tant l'ajuda mútua com el reforç dels llaços comunitaris i de veïnatge d'un barri, poble o ciutat.

CURS PREPARA'T D'INSERCIÓ PROFESSIONAL


En el curs prepara't formem a persones adultes per a què es puguin inserir en el món professional. Es tracta d'una formació global en la què es treballen els aspectes personals que dificulten l'accès a la feina. Treballem les emocions, els objectius professionals, la recerca de feina, l'aprenentatge d'un ofici (cuina i jardinaria)...

El curs és anual i conté 5 hores lectives diàries. Els destinataris son persones receptores de la RMI (renda mínima d'inserció).
Finançat per l'Institut Mallorqui d'Afers Socials.

CAPI: CURS D'APRENENTATGE PROFESSIONAL INICIAL (auxiliar de jardins, vivers i parcs)Aquest curs adreçat a joves que no han obtinugt el títol de graduat en ESO pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes.


La finalitat és proporcionar a l’alumnat unes competències pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, ( així com facilitar l’accés als IES o als CEPA per obtenir el títol de graduat en ESO i la formació per poder proseguir els estudis en els diferents ensenyaments).

Finançament: Fons Social Europeu i Conselleria d'Educació.
http://capisapobla.blogspot.com/

MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Aquest servei pretén millorar la relació entre el col·lectiu immigrant i la població autòctona de Sa Pobla i promoure la integració de les persones que pertanyen a diverses cultures. S'adressa tant a particulars com a professionals dels diferents recursos i serveis del municipi.
Objectius:
- Afavorir la convivència d'ambdues comunitats.
- Recollir i transmetre les necessitats expressades per la població immigrant als diferents recursos i agents   socials, i posta en marxa d'iniciatives per atendre dites necessitats.
- Garantir l'accés de la població immigrada als recursos privats i públics existents al municipi.
- Apropar el funcionament, la cultura, la llengua,... de la nostra comunitat a la població immigrada.

COOPERACIÓ (VEURE INDEX COOPERACIÓ)

PROJECTES A BURKINA FASO, ÀFRICA: Agermanament amb el poble Tenado, Construcció d'un pou a Tenado (2008), Formació en reparació de pous a Tenado (2009), visites de voluntaris de Pa i Mel, Construcció d'una escola a Tenado (2009-2012), Construcció d'una granja porcina a Tenado (2010), Construcció d'un casal social a uagadugu, capital (2011-2013), Apadrinaments (desde 2010)


ESTUDIS I TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

Realitzem estudis i de treballs de camp en diversos àmbits.  L'objectiu és  conèixer la situació dels col·lectius més desfavorits i les seves necessitats i prioritzar les actuacions de l’entitat a partir dels resultats externs.

També oferim la possibilitat als organismes públics i privats de fer els estudis que necessiten.

Hem realitzat estudis sobre:
- la situació dels joves a Sa Pbla
- les famílies immigrants de Sa Pobla
- estudi social de vivenda a Sa Pobla i a Pollença
- observatori de racisme i xenofòbia a Sa Pobla
- estudi de sentiment d’inseguretat ciutadana a Sa Pobla...

FORMACIONS A FORMADORS


Realització de sessions formatives amb continguts específics en funció de les necessitats i les demandes dels participants. S’han realitzat seminaris per a professorat i monitors, com ara treball en valors, atenció a la diversitat, resolució de conflictes, creativitat...

L'ojectiu d'aquestes formacions és millorar les intervencions dels educadors i compensar les diferències que afecten els col·lectius més vulnerables.

GRUP DE PARES I MARES

Aquests grups s'adreçen a pares i mares interessats en millorar l’educació envers els seus fills.

Realizem sessions formatives adaptades a les demandes dels pares sobre l’educació dels seus fills, on els pares també intercanvien i comparteixen dubtes, suggerències... S’ha treballat sobre drogues, sexualitat, normes i límits, comunicació, resolució de conflictes... Els grups de pares es fan en funció de les edats dels fills i de les problemàtiques en què es troben amb els seus  infants.

GRUP ESTIMATS

Aquest projecte s'adreça a les parelles de les dones immigrants que participen al projecte Tamagad que mostren reticències en la llibertat de les seves dones.
Consisteix en la realització de sessions grupals periòdiques per conscienciar dels avantatges per tota la família de l’adquisició d’autonomia per part de les seves dones, com fer la compra, anar al metge, a les reunions escolars, inserció laboral... treballant la igualtat de gènere. Es tracta d'un espai de reflexió i d'intercanvi on es comparteixen les pors i els dubtes del participants. Es treballen principalment les habilitats socials, les emocions, les relacions de parella...APROPAMENT A L'ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR


Aquest prjecte s'adreça a joves amb dificultats d’aprenentatge i amb pocs recursos econòmics. Un educador acompanya en les tasques acadèmique i realitza activitats diverses sobre les habilitats socials.

L'objectiu és afavorir l’accessibilitat al món de l’estudi (rompre barreres de tal manera que els alumnes puguin superar la distància psicològica i educacional que els separa dels seus companys) i potenciar la participació, els hàbits de treball, la concentració, l’organització del temps, l’ordre i la neteja, la cura del material...

PROGRAMA PREVENTIU PER INFANTS I JOVES EN EL TEMPS LLIURE

Realització d’activitats de temps lliure en períodes de vacances escolars. Als inicis s’adreçà a infants amb situació d’exclusió i amb el temps s’ha obert a tothom, cosa que afavoreix la inserció dels infants amb dificultats.
Objectius:
- Mantenir un espai d’atenció global i integral per als infants, dins un horari complet que permet als pares treballar.
- Promoure actituds positives dins el grup, vers la participació, l’educació en valors, la normalització de situacions especials (diferències físiques, culturals...).
- Detectar situacions de necessitat i/o mancances diverses dels infants i les seves famílies.
- Realitzar processos d’inserció social amb els infants derivats d’altres serveis: serveis socials, escoles, servei d’orientació sociolaboral...

GRUP PER A LA CONVIVENCIA

Trobades regulars on els membres del grup, compost per adults  immigrants i autòctons es reuneixen per parlar i millorar la convivència al poble. Es tracta d’un grup actiu que intervé en aquells aspectes que considera necessaris per promoure la interculturalitat i el respecte.
Els objectius son millorar la convivència entre les distintes cultures del municipi, compartir experiències i visions entre els participants i adquirir coneixements bàsics sobre el fenòmen de la immigració, processos d’integració...

PARELLES D'ACOLLIDA

Posam en contacte persones pobleres i persones immigrants per tal de que tothom pugui conèixer noves amistats i afavorir la convivència al municipi. Les parelles es comprometren a veure’s amb regularitat i tenen total flexibilitat per quedar i realitzar les activitats que desitgen. S’adreça a tothom: joves, adults, padrins... 
Objectius:
- Contribuir a una millor integració del col·lectiu immigrant.
- Reduïr la xenofòbia i el racisme per part dels autòctons.
- Fomentar el coneixement entre les diverses cultures.

TAMAGAD

Sessions per dones immigrants residents a sa Pobla sobre llengua, habilitats socials, preparació laboral, tallers... Inicialment, només es treballava amb dones marroquines. Amb el temps s’ha obert a la dona immigrant en general i s’ha ampliat a altres activitats en funció de les necessitats.
Objectius:
- Sortir de l’aïllament i crear un espai de trobada i intercanvi.
- Integrar a la societat receptora: escola, sanitat, família...
- Educar en llengua, habilitats socials, laborals...per millorar la qualitat de vida.